LĨNH VỰC THÔNG TIN KHC&N

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới Thể loại:

Mô hình canh tác lúa lai GS9
Số lượt xem: 2924 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/08/2013
Giới thiệu tới bà con mô hình canh tác lúa lai GS9 mang lại năng suất, chất lượng cao
Từ khóa: Mô hình, canh tác, lúa lai, GS9, lúa lai GS9

Một số mô hình phòng trừ nhện gié hại lúa
Số lượt xem: 3041 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/08/2013
Giới thiệu tới bà con nông dân một số mô hình phòng trừ nhện gié hại lúa hiệu quả
Từ khóa: Mô hình, phòng trừ, nhện gié, nhện, nhện hại lúa, lúa

Một số công việc nhà nông cần biết khi gieo cấy lúa vụ mùa
Số lượt xem: 2826 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/08/2013
Giới thiệu tới bà con nông dân một số công việc nhà nông cần biết khi gieo cấy lúa vụ mùa
Từ khóa: Nhà nông, cần biết, gieo cấy, lúa vụ mùa, gieo cấy lúa